ข่าวสาร

กิจกรรม

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดงานมัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ห้องเรียน348 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ชั้นปีที่ 3 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2557 ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จ....
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 8.00-16.00 น ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย Bizcom ร่วมใจเข้าพรรษา ปีที่ 6 ขึ้น ณ วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ...
  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้เข้าร่วมทำงานรับมอบตัวนักศึกษาใหม่ 57 รอบทดแทนขึ้น ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต